ლექსიკონი

ფასილიტატორი

 სპეციფიური გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელიც ხელს უწყობს სხვებს გარკვეული მიზნების მიღწევაში, შუამავალი, რომელიც ჩართულია მოლაპარაკებებში, ასევე სპეციალური მომზადების მქონ

განათლების ინკლუზიური სისტემა

 ყველა ბავშვისათვის განათლების მიწოდების ფორმა, ბავშვზე მორგებული მეთოდებით, იმ გარემოში, სადაც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვი სხვა ბავშვებთან ერთად იღებს განათლებას.

სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვი

ბავშვი, რომლის სხვადასხვა კუთხით განვითარებაზე გარკვეული ფაქტორები ახდენს გავლენას, მაგალითად გაუმკლავდეს გამოწვევებს, მათ შორის ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე ან/და აზარტულ თამაშობაზე დამო

ბავშვის საუკეთესო ინტერესები

მშობლის მიერ განსაზღვრული ბავშვის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარებისა და სხვა ინტერესები, ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლების შესაბამისად, მისივე მოსაზრე